Terwolde hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Terwolde B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit houdt in dat wij:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid.
 • Ons bij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Terwolde zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid hier vragen over heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via bovenstaande contactgegevens.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Terwolde verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van overeenkomsten
 • Het versturen van nieuwsbrieven
 • Toesturen van (of bellen over) informatie over de organisatie en/of producten/diensten
 • Digitaal toesturen van (of benaderen over) informatie over de organisatie en/of producten/diensten
 • Proactief contact omtrent onderhoud van uw auto
 • Het aangaan van arbeidsovereenkomsten
 • Terwolde heeft, met het verzamelen van de persoonsgegevens, als doel de klant ten alle tijden te kunnen informeren, adviseren, offreren & factureren

Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Voertuiggegevens (chassisnummer (VIN), model, aanschafdatum, servicegeschiedenis etc.)
 • Kopie rijbewijs (voor autoverhuur en proefritten)

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar).

Bewaartermijn

Terwolde bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Dit betekent dat als u eenmaal hebt ingestemd met de verwerking van uw persoonlijke gegevens, wij uw gegevens conform de verleende toestemming zullen bewaren totdat u uw toestemming intrekt. Als u uw toestemming heeft ingetrokken, zijn we gerechtigd om bepaalde persoonlijke gegevens desondanks te behouden gedurende de tijd die vereist is om onze wettelijke verplichtingen na te komen.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Wij streven naar een adequaat beveiligingsniveau en passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen de risico’s die de aard en het gebruik van uw persoonsgegevens met zich meebrengen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op.

Terwolde Renault gebruikt cookies die uw voorkeuren onthouden en het vergemakkelijken om door onze website heen te navigeren. Hieronder vindt u meer informatie hoe u deze cookies door middel van uw browser kunt uitschakelen. Als u deze cookies uitzet kunt u niet altijd van alle mogelijkheden gebruik maken die onze website aanbiedt. Het kan daardoor gebeuren dat de beleving van onze website u tegenvalt.

Het uitschakelen van de cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u op meerdere computers en/of browsers onze website bezoekt, dient u deze handelingen voor het uitzetten van de cookies te herhalen. Raadpleeg indien nodig de help functie van de browser die u gebruikt. Na het uitschakelen van deze cookies blijft u overigens wel advertenties zien, deze zijn echter niet meer op uw interesses afgestemd.

Browserinstellingen

Voor informatie over het aanpassen van de browserinstellingen omtrent cookies kiest u hieronder uw browser: